diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

MARCEL ZMOŽEK > Sváteční písničky > 5 - Píseň vděčnosti

/:Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Ty jsi na trůnu
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Boží Beránku :/

/:Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Za Tvůj kříž
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Za Tvou krev
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
Pane můj, Boží Beránku :/

Recitativ:
Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista
a stále se za vás modlíme,
neboť jsme slyšeli o vaší víře
v Kristu Ježíši a o lásce, kterou
máte ke všem svatým,
kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích.
O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy,
v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na
celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás
od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali
Boží milost v pravdě.
Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení,
svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím,
laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí.
Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte,
má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus
odpustil vám, odpouštějte i vy.
Nad to všechno se však oblečte láskou,
která je svazkem dokonalosti.
Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj,
k němuž jste také byli povoláni v jednom těle;
a buďte vděční.
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo
ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte
jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovními
písněmi; s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem,
všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte
skrze něj Bohu a Otci.

Správce

brandejs

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama