diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Jára Cimrman > Cimrman před branami hudby > 6 - Osud mamutí opery Panama

Osud mamutí opery „Panama“
Prof. Miloò Èepelka
Pohnutkou k zámìru zkomponovat mohutné operní dílo Panama
byl pøíklad slavného italského komponisty G. Verdiho, který k slavnostnímu
otevøení Suezského prùplavu složil operu Aida. Na rozdíl
od Verdiho nechtìl být Cimrman pouze autorem zahajovací opery,
nýbrž i autorem Panamského prùplavu samotného. Francouzskému
inženýru Lessepsovi, který v letech 1879-88 zaèal již prùplav budovat,
byla vládou Spojených státù další práce znemožnìna. Cimrman
poèítal s tím, že vedení prací po Lessepsovi pøevezme. Mìl totiž ve
Spojených státech nìkolik vlivných známých, kteøí se mu v dopisech
zmiòovali, že se na nì mùže kdykoli obrátit, kdyby cokoli potøeboval.
Byl to napøíklad George Kulikowski, vyhlášený washingtonský
cukráø, nebo Jim Hronek, podnikavý obchodní cestující s pánskými
vestami obchodního domu Westinghouse. Proto se Cimrman rozhodl
napsat inženýru Lessepsovi dopis.
„Milý pane inženýre,“ píše, „laiky ponechme v iluzi, že stavba prùplavu
vyžaduje geniální mozek. My oba pøece víme, že nejde o víc
než o veliký rigol, jehož praktickou projekèní stránku obstarají dva
inženýøi s dostateèným množstvím kolíkù a s patøiènì dlouhou šòùrou.
Na tuto práci jsem již domluven s ing. Stárkem a ing. Mikotou.
Oba jsou zdatnými chodci a ing. Mikota, známý prùkopník skautingu,
je navíc schopen udìlat si kolík v pøírodì svépomocí. Oba pánové
se již domluvili, kdo na které stranì bude kolíkovat, a trénují práci
mezi Prahou a Hradcem Králové, jejichž vzdálenost šíøi Panamské
úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt prùplavu v podstatì hotov.
Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární: ubytování,
doprava, strava, hygiena a náøadí tøí set tisíc kopáèù, s nimiž
pro Panamu poèítám. Náøadí jsem rozvrhl takto:
1) 100 000 trakaøù
2) 100 000 lopat
3) 100 000 krumpáèù (4 rezervní)
Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáèù
ponecháno po hygienické stránce bez usmìrnìní je schopno zdevastovati
dennì 4 ha krajiny. Proto budou vlevo i vpravo vytyèeny pásy
v šíøi 50 m (tzv. Fekalzonen), jejichž zaoráním vzniknou po obou
stranách prùplavu okrasné kvìtinové pásy (tzv. Blumenzonen).
Tolik tedy pro Vaši informaci. Sám bych Vás prosil, zda byste mi
nemohl podat zprávu o tom, kam až jste se s výkopem dostal a jak
hluboko jste šel. Velmi by mi to usnadnilo kalkulaci a inženýrùm Stárkovi
a Mikotovi bych mohl pøesnì øíci, kde mají vystoupit. Konèím
s pozdravem: Ostatní si øeknem, až tu šíji pøetnem! Váš J. Cimrman.“
Pokud jde o operní zpracování Panamského prùplavu, všimnìme
si aspoò poslední, dramaticky vypjaté scény:
Stavba prùplavu je pøed dokonèením. Mexický kopáè Fernandéz
Baraba, pøedák první pracovní èety, naposledy máchne krumpáèem
a vody dvou oceánù se s mohutným zašumìním spojí. Jásot desetitisícù
pracujících se nese nad kanálem.
Jen tak na okraj: Tato scéna mìla být nejmasovìjším výjevem
v dìjinách opery vùbec. Mìlo v ní vystoupit sedm tisíc statistù, nejpilnìjších
kopáèù. Cimrman poèítal, že pøíslib úèinkování v opeøe
pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských èet.
Projekt Panamského prùplavu zaslal Cimrman do Washingtonu
a netrpìlivì oèekával odpovìï. Kanceláø Bílého domu mu však plány
a dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na prùplavu byly
už svìøeny americkému inženýru G. W. Goethalsovi. Cimrman americké
vládì obratem vysvìtluje, že kromì projektu prùplavu zpracoval
i slavnostní operu k jeho otevøení a že je nemožné nahradit ústøedního
hrdinu opery stavitele Cimrmana stavitelem jiným. Dokládá to
mj. i ukázkami z libreta, napø. srovnáním rýmù z 1. dìjství opery.
Pùvodní Cimrmanova verze znìla:
„Kanál velký na mysli ti tane?
Vyslov se jasnì, Cimrmane!“
A verze navrhovaná americkou vládou:
„Kanál velký na mysli ti tane?
Vyslov se jasnì, Goethalsi!“
Aèkoli každému musí být zøejmé, že zmìna osoby stavitele by
znamenala úplnou destrukci rýmové složky díla, zùstávají americké
úøady k Cimrmanovým vývodùm hluché. Marnì chodí cukráø Kulikowski
do Bílého domu s indiány. Panamský prùplav dokonèuje
Goethals. Avšak Cimrman uštìdøuje vládì USA morální políèek. Na
sjezdu abiturientù vídeòské reálky prohlašuje, že souhlas k veøejnému
provozování opery Panama nikdy nedá. A svùj slib dodržel.

Správce

tubus

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama