diskografie.cz - texty písní, karaoke texty a videoklipy

Fall Out Boy > Infinity On High > 13 - You're Crashing, But You're No Wave > cz český překlad

D.A. je obleèený do aleluja
v zrcadle on praktikuje všechno jeho linky
k jeho uzavøení argumentu dvanáct srdcí poranilo laskavost
já hádám že on èetl ráno otázky
titulek ète "muž zavìsí, ale porota ne-"

A každého hledající úlevu
Spojené státy versus nevìra
matky obsadily slzy na obì stranách ulièky
jasné vaše hrdlo a èelí válèit
rozsudku padá jako svobodní mládenci nebo smùla dìvèata
jen dýchání s pomocí odmítnutí.


Pøípad otevøe,,pøípad zavøel,
Ale mohl bys platit za zavøít to jako urna
chlapeèek mùže ne zvednout tuto bolest hlavy nahoru...

Není to tragický? (Whoaaa-ooo)


On pohlédne zbìžnì na jeho šlechtu sedící, sedm dvanáct papírového sáèku
Na jednom až šest galerií je tiší
chlapci v tøech kusech zdají se o hlavní tribunu a hranou stateènost
mìsto spí v buòce ne odolat co my všichni víme
vytrvat lano nebo štvát dech
kterýkoli vy preferujete

A každého hledající smìnu stráže
nabídkové øízení válèit za dávného pøítele-ovo pøíèina zármutku
rakev dìcko,rakev-ovo šarm a pøíèina
ani muk který <by> mohl udìlat vás chápete
pøíliš dobøe se obléct svìdeckou lavici
tisk modlí se za jedny nebo druhé titulky horší


Pøípad otevøe,pøípad zavøel,
Ale mohl bys platit za zavøít to jako urna
chlapeèek mùže ne zvednout tuto bolest hlavy nahoru
není to tragický? (Whoaaa-ooo)


Èerstvì tiskl oblek a vázanka
já jsem zoufalý, zpívat a zemøít
mùže mluvit mou cestu ven ze všeho
pøedáka ète rozsudek
"Ve výše uvedeném nazvané akce my najdeme obžalovaný
vinný... "

Pøípad otevøe, pøípad zavøel,
Ale mohl bys platit za zavøít to jako urna
chlapeèek mùže ne zvednout tuto bolest hlavy nahoru
není to tragický?

[x2]

(Whoaaa-ooo)

Správce

gaba

Překlady

Připomínka

Naše facebook stránky

Účty

Kontakt Reklama